DeoxIT® F5 MINI Čistič potenciometrů CAIG FaderLube: (FN5S-2N).

Kód: FN5S-2N
22 hodnocení
440 Kč
Skladem

DeoxIT® F5 MINI CAIG FaderLube: (FN5S-2N)". Profi údržba potenciometrů, pohyblivých kontaktů a faderů 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Informace o produktu "DeoxIT® F5 MINI CAIG FaderLube: (FN5S-2N)"

Profesionální údržba pohyblivých kontaktů, jako jsou potenciometry a fadery (uhlíkové, plastové, kovové). Jediná věc, která skutečně zabraňuje praskání z potenciometrů a konektorů. DOPORUČUJEME! S nastavitelným rozprašovacím tlakem!

Caig P/N: FN5S-"N
Obsah: 40gr, cca 57ml 5% roztoku

5% roztok, nehořlavý, rychleschnoucí - nekapající, bezpečný na plasty, nastavitelný (L-M-H) ventil.
Ochranný prostředek/mazivo pro pohyblivé elektronické konektory.)

Nastavitelný rozprašovací tlak !!!
obsahuje rozprašovací brčko pro dokonalou aplikaci

Caig P/N: FN5S-2N
obsah: Fainic Fenix Obsah: 40gr, cca 57ml nehořlavý

Aerosoly 3

Signální slovo Varování

Standardní věty o nebezpečnosti
H229 Nádoba pod tlakem: Při zahřátí může prasknout.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P251 Nepropichujte ani nepopalujte, a to ani po použití.
P264 Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní
čočky, pokud jsou přítomny a lze to snadno provést. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/opatření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/kontejner v souladu s místními/regionálními/národními předpisy.
mezinárodními předpisy.
Informace týkající se zvláštních nebezpečí pro člověka a životní prostředí
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: Nádoba a aplikátor vedou elektrický proud. Uchovávejte mimo dosah částí pod napětím.
2.3 Další nebezpečí

Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Neuplatňuje se.
vPvB: Neuplatňuje se.