CAIG Roztok na čištění vinylových LP desek, 236 ml

Kód: CL-VRC-08
6 hodnocení
590 Kč
Skladem

CAIG Roztok na čištění vinylových desek, 236 ml

Detailní informace

Detailní popis produktu

Informace o produktu "CAIG Roztok na čištění vinylových desek, 236 ml"
CAIG čisticí prostředek na vinylové LP desky.

Včetně speciální utěrky CAIG-Microfiber pro správné ruční čištění.

  • Odstraňuje nečistoty, prach a otisky prstů
  • Nepoškrábe povrch
  • Antistatické složení
  • Nezanechává zbytky
  • Snadné a bezpečné použití
  • Součástí balení je utěrka z mikrovlákna CAIG

CAIG Roztok na čištění vinylových desek, 236 ml / 8 oz. + utěrka z mikrovlákna

GHS07
Upozornění

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje podráždění očí.
H315 Způsobuje podráždění kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Zákaz kouření.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte.
P303+P361+P353 PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: Okamžitě sundejte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a lze-li to snadno provést. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Pokud podráždění očí přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc/opatření.
P370+P378 V případě požáru použijte vodu, pěnu, CO2, suchou chemikálii, halon (pokud je povolen).
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.