DeoxIT® Gold Vacuum Tube Kit. Sada pro čištění elektronek, ochranu pinů a jejich patic

Kód: SK-GXMD
1 hodnocení
1 490 Kč
Skladem

DeoxIT Gold Vacuum Tube SURVIVAL KIT. Sada pro čistění pinů a patic elektronek pro zajištění nejlepší konektivity a vodivosti

Detailní informace

Detailní popis produktu

Informace o produktu "DeoxIT Gold Vacuum Tube SURVIVAL KIT"

Vyčistěte a ochraňte povrch vysoce citlivých pinů vakuových elektronek a kontaktů patice, abyste dosáhli maximální kvality výkonu vašeho zesilovače. Malá sada obsahuje všechny čisticí a ochranné roztoky a také speciální nástroje pro dokonalé vyčištění vývodů elektronek a kontaktů citlivého audio signálu.

Obsahuje:
DeoxIT D5L-25C, čisticí roztok; jehlový dávkovač,
DeoxIT GOLD GXMD-2DB, prostředek na vylepšení kontaktů vhodný pro provoz při vysokých teplotách; s kartáčovým aplikátorem.
B-SS116, přesný čisticí kartáček z nerezové oceli, d= 4,2 mm, celková délka d=10,1 cm, zakončený smyčkou.
Tampony, kartáče, hadříky, které nepouštějí vlákna.
Stojanová krabička, (20,3 x 12,7 x 3,8 cm)

Součásti označení určující nebezpečnost:
Rozpouštědlový benzin (ropný), střední alif.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H372 Způsobuje poškození centrálního nervového systému při dlouhodobém nebo opakovaném působení.
expozici.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být smrtelný.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřených ohnišť a jiných zdrojů vznícení.
Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/hmlu/výpary/stříkance.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lékaře.
P331 Nevyvolávejte zvracení.
P501 Odstraňte obsah/kontejner v souladu s místními/regionálními/národními/.
mezinárodními předpisy.

Informace týkající se zvláštních nebezpečí pro člověka a životní prostředí
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: Nádoba a aplikátor vedou elektrický proud. Nepřibližujte se k částem pod napětím